tapti

tapti
1 tàpti, tam̃pa (tãpsta, tañpa Sv), tãpo (tãpė KBII154, SchL125, K, PP34, NdŽ) intr. FrnW, , NdŽ, , Lkm 1. R, , Sut, KlG18,126, SC56, M, L, Š, FT, Rtr darytis kokiam, kuo, virsti kuo: Žalktienė … medžian gailysta virto: pati egle tãpo A.Baran. Jeigu nutilsi – tapsi akmeniu, tave sumindys priešo kojos S.Nėr. Ne jis kaltas, kad toks tapo Vaižg. Aš pasakysiu, kaip tau tapti labai turtingam! J.Balč. Brolis tapo (rados) lobingas J.Jabl. Žydai viena suktyba turtingais tapstai S.Dauk. Pelė tapo tikra mūsų namų šeimininkė J.Jabl. Taigi dabar bylinėk su juom, taip ubagu tãpęs K.Donel. Jau kryžokai tarės tapusys amžinais valdymierais Žemaičių žemės M.Valanč. Ne visi lietuviai ir žemaičiai iš karto tapė katalikais A1884,23. Didžiu tapo to[je] karė[je] S.Dauk. Šio[je] gadynė[je] senis šimto metų tapė daiktu retu M.Valanč. O kai užaugau, tapau berneliu, slėgiau močiutei širdelę LTR(Plv). Mergelė tãpo rūsta, širdelė sugraudinta JV503. Pylė pylė tol, kol velnias tapo negyvas LTR(Auk). Tãpė vargingi žmonys par karus Sg. Greit mirsiu – suvisu slobnas tapaũ Pst. Kas tą vaistą žino, tuoj ir tampa sveikas Sln. Kumelinga kumelė tapo SD230. Maži upeliai … didelėmis srovėmis tapsta A1883,131(Bs). Karštame vandenyje ragas tapsta minkštas LTII111. Silpnai susiję su branduoliu elektronai lengvai gali atsiskirti nuo atomo – tapti laisvaisiais . Apkurstu, kurčiu tampu SD61. Tirštu tampu SD134. Tampu vyru SD146. Žmogus tapė gyva dūšia CII530. Pavirsta ir tampa sūnumi palaiminimo DK11. Rūpinkimėsig, broliai mieliausieji, idant ir mes visi taptumbime šią dieną bendrinykais Dvasios DP241. Anys pilni tapė šventos Dvasios BPII136. Ir ta moteriškė tapo nėščia ir pagimdė sūnų BB2Moz2,2. Kad meldės [Kristus], tãpė veidas jo kitokias DP593. Eš svečiu tapau svetimoj žemėje BB2Moz18,3. Tampa iž karaliaus varguolis ir elgeta SPI184. Povilas … tãpė ižg priesakio apaštalas DP234. Rūbai balti tapo kaip sniegas SPII25. Mėnuo visas tapo kaip kraujas BtApr6,12. ^ Kas miltus vartoja, miltuotas tampa CII1119. Greičiau lakštingalą varna tapsiant negu tokią atmainą [būsiant] Erž. Kiaule tapsì, greičiau nutuksi Klt. Nebus gero: iš vyžos čebatas tapo Vad. Su kuo sutapsi, toks ir pats tapsi LTR(Pbs). Pry kokių draugų prytapsi, tokiu pats tàpsi Lkv. Prastu nebuvęs, geru netapsi S.Dauk. Būdamas laimingu daug turėsi prietelių, tapęs nelaimingu – nė vieno VP10. Stovi žmogus ant kalno: juo ilgiaus stov, juo trumpesnis tampa (deganti žvakė) B290. Gyvas būdamas juodas buvau, miręs raudonas tapau (vėžys LTR(Rk). Buvau merga – marčia tapau, marčia tapus, akis dariau, o pro tas akis pati lindau (aguona) J.Jabl(r.). Kol maža buvau, žole žėliau, kaip užaugau, marčia tapiau R173. 2. pasidaryti, įvykti, tiktis: Atsiskyrė tada šviesa nuo tamsybės, ir tapo diena, naktis, rytas ir vakaras O. Norėjo, kad taptų̃ visa, kas sutverta, ir visa tãpo A.Baran. Metinės knygos, sąrašas metinių veikalų, tapusių metuose SD114. Ant dūšios labai sunku ir neramu tãpo A.Baran. Vakare vėlai tam̃pa, kol gulti nueitì Dov. Sode tapo visai tamsu J.Balč. Tetamp šviesa DP259. Jau tãpė vėlu DP93. Ir tapo jų (vaikų) labai daug, jog žemė iš jų pasipildė BB2Moz1,7. Kur norint du suderės ant žemės apie visokią daiktą, apie kurį prašys, tàps jiemus nuog Dievo DP537. O pusę nakties šauksmas tãpęs est DP567. 3. ateiti (apie laiką): Vidurnaktis tãpo, kol ejau gulti J. Prasta gadynė tãpo, kad vien pinigų reikia mergai, kad vyrą gautum, ištekėtum J. Tokie laikai tãpo Kli. Šitai vakaras tapė ŽCh250. Jau tãpus buvo diena DP163. Vakaras tampa Ch1Mt16,2. 4. NdŽ kibti, mestis (apie ligą): Prie sveiko organizmo ligos ne taip greit tam̃pa . Reikia gerai valgyt, nepersišaldyt, tai ligos tep netam̃pa Lp. Rožė daugiausia tam̃pa nuo išgąsčio Ut. 5. prk. turėti patraukimą, kibti: In aukštaičius žemaitės tam̃pa baisiausiai Lb. 6. pakliūti, atsidurti: Kur aš tat tapaũ iš čia, t. y. iš Žemaičių į Maskvą J. Po smerties ir po pakasimo tapo pekloje, tatai esti amžiname prapuolime BPII196. 7. impers. reikėti, tekti: Kožną metą tàpdavo verpt, aust Plšk. Kult tik tètapė, kiek reikėjo stogui kūlių Plšk. ×8. (germ.) Ns1858,3, K, VoL101, Rsn, Plšk vartojamas pagalbiniu veiksmažodžiu, sudarant sudurtines veiksmažodžių formas: Kartą viens vežims, garu varomas, tapė ant gelžkelio paleistas Kel1854,10. Langas tapė visiškai išdaužytas, bet žmonės netapė sužeisti prš. Atejo pažiūrėti, a gerai tam̃pa užlaikomas [senelis] LKT134(Dov). Aš tau aštriai prisakau niekur į mano davadus nesikištis, šiaip tuoj tapsi namon vežta LMD(Gumbinė). Šitaipo padarytas (pabengtas) tapo dangus ir žemė BB1Moz2,1. Jėzaus priekėlimas … svietui tapė žinomas 279. \ tapti; atitapti; įtapti; nutapti; patapti; pietapti; pritapti; sutapti; užtapti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Tapti — Tapi Verlauf der Tapti DatenVorlage:Infobox Fluss/GKZ fehlt …   Deutsch Wikipedia

  • tapti — tàpti vksm. Tàpti mókytoju, gýdytoju, rašýtoju …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Tapti — Tapti, Fluß an der Westseite von Britisch Indien, entspringt bei Betul in den Zentralprovinzen und mündet, 720 km lang, aber nur im untersten Teil schiffbar, unterhalb Surate in den Golf von Cambay …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • Tapti — Tāptī, Fluß in Ostindien, mündet nach 705 km unterhalb Surat in den Golf von Cambay …   Kleines Konversations-Lexikon

  • Tapti —   die, Fluss in Westindien, 720 km lang, entspringt im Satpuragebirge, mündet bei Surat in den Golf von Khambhat.   …   Universal-Lexikon

  • tapti — 2 tapti, tampa, tapo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Tapti River — The Tapti River (original name Tapi River) is a river in central India. It is one of the major rivers of peninsular India with a length of around 724 km. It is one of only three rivers the others being the Narmada River and the Mahi River that… …   Wikipedia

  • Tapti River — ▪ river, India Tapti also spelled  Tapi        river in central India, rising in the Gawilgarh Hills of the central Deccan plateau in south central Madhya Pradesh state. It flows westward between two spurs of the Satpura Range, across the Jalgaon …   Universalium

  • TAPTI —    a river of Bombay; has its source in the Betul district of the Central Provinces, and flows westward across the peninsula 450 m. to the Gulf of Cambay; is a shallow and muddy stream, of little commercial use …   The Nuttall Encyclopaedia

  • tapti — तप्ति …   Indonesian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”